A Szolgáltató adatai
Szolgáltató neve: Positive Health & Care Kft.
Szolgáltató székhelye: 6722, Szeged, Szentháromság utca 18.
Szolgáltató telefonszáma: +36 30 637 9045
Szolgáltató e-mail címe:
Ügyfélszolgálat email címe:
Telefonos elérhetőség: +36 30 637 9045
Szolgáltatót nyilvántartó bíróság:
Szolgáltató cégjegyzékszáma: 06 09 016018
Szolgáltató adószáma: 22951753-2-06
Tárhelyszolgáltató
Neve: RACKFOREST INFORMATIKAI KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÓ ÉS TANÁCSADÓ Kft.
Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11., 5. emelet
Telephelye:
Telefon: Tel.: +36 1 211 0044
E-mail:

Az ÁSZF hatálya, módosítása és értelmezése

Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra és a Felhasználókra terjed ki.

Az ÁSZF határozza meg azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek megilletik, illetve terhelik a Szolgáltatót és a Felhasználót – tekintet nélkül arra, hogy Felhasználó rendelkezik-e Regisztrációval vagy sem – a Szolgáltatás nyújtása, valamint igénybevétele során.

Az ÁSZF az újonnan megkötött Szerződések tekintetében a közzététel napjától hatályos.

A Szolgáltató – a Felhasználók előzetes értesítése mellett – jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan, írásban módosítani. Előzetes értesítésnek minősül, ha a Szolgáltató a módosításokat kiemelve tartalmazó ÁSZF szövegét a Felületeken közzéteszi.

A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et a Felületeken teszi közzé és elérhetővé. A Szolgáltató – a visszakövethetőség és átláthatóság érdekében – valamennyi korábban hatályos ÁSZF-et elérhetővé tesz PDF formátumban.

Az ÁSZF-ben nagy betűvel kezdődő szavakat a kis betűvel kezdődő azonos szavak jelentésébe is bele kell érteni, ahol pedig az ÁSZF egyes számot használ, abba a többes számot is bele kell érteni és fordítva.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok irányadók, így különösen a Ptk., a Grt., az Ekertv., az Szjt. és a Korm. rendelet.

A Szerződés létrejötte

A Szerződés ráutaló magatartással, elektronikus úton Regisztrációval vagy egyedi szerződés elektronikus úton történő megkötésével, illetve egyedi, írásbeli szerződés Felek általi aláírásával jön létre.

A Szerződés tárgya

A Szerződés – amennyiben az ÁSZF eltérően nem rendelkezik – keretszerződésnek minősül.

A Szerződés alapján a Szolgáltató ingyenes és díjköteles Szolgáltatások nyújtására, a Felhasználó pedig – a díjköteles Szolgáltatások esetében – Szolgáltatási Díj fizetésére köteles.

A Szolgáltatási Díj

A mindenkori Szolgáltatási Díjak a https://kiadorendelo.hu weboldalon találhatóak.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatási Díjakat egyoldalúan módosítani, vagy korábban ingyenes Szolgáltatásokat díjkötelessé tenni.

A Szolgáltató a módosított vagy újonnan bevezetett Szolgáltatási Díjakat a Felületen közzéteszi és azok a módosítás vagy bevezetés közzétételét követő naptól hatályosak azzal, hogy azokat a kizárólag a hatálybalépést követően igénybe vett Szolgáltatásokra kell alkalmazni.

A Felek megállapodnak abban, hogy a díjköteles Szolgáltatásokat oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik. Minderre figyelemmel a Felek rögzítik és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a díjköteles Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó érdekkörében felmerülő bármilyen okból nem kerül sor vagy a Szerződést a Felhasználó az ÁSZF 3.4 vagy 13.2 pontjában rögzített felmondási jogával élve megszünteti, a Szolgáltatási Díj, vagy annak időarányos részének visszaigénylésére és visszatérítésére nincsen lehetőség.

A Fogyasztónak minősülő Felhasználók a Korm. rendelet szerinti elállási és felmondási jogukat a jelenleg érvényben lévő kormányrendeletek alapján gyakorolhatják. Amennyiben Fogyasztónak minősülő Felhasználó gyakorolja a Korm. rendelet szerinti elállási vagy felmondási jogát, a Szolgáltató köteles elállás esetén a Szolgáltatási Díj teljes összegének, felmondás esetén a Szolgáltatási Díj időarányos részének visszatérítésére.

A Szolgáltató a Szolgáltatási Díjról számlát állít ki. A számla kiállítását követően a számlázási adatokban változtatás kizárólag elírás esetén kérhető.

Fizetési lehetőségek

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Felek együttműködése

A Felek a Szerződés időtartama alatt kötelesek a jogszabályok és az ÁSZF rendelkezéseinek, valamint az alapvető közösségi és erkölcsi normák betartására.

A Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt a polgári jog általános szabályainak megfelelően jóhiszeműen és tisztességesen eljárni. A Felek kötelesek a jogszabályokban és az ÁSZF-ben meghatározott jogokat rendeltetésszerűen gyakorolni, egyszersmind kötelesek a joggal való visszaélés tilalmának követelményéhez tartani magukat.

A Felek a Szerződés megkötése, fennállása és megszűnése, illetve a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során kötelesek egymással együttműködni, továbbá kötelesek egymást a Szerződéshez kapcsolódó lényeges körülményekről haladéktalanul tájékoztatni.

A Szolgáltató tevékenységének és Szolgáltatásainak alapvető célja, hogy a Felületeken rendelőt kereső és hirdető Felhasználók igényeit kiszolgálja és érdekeiket védje, illetve kapcsolatot teremtsen az egyes Felhasználók között. Mindenre tekintettel a Felhasználók kötelesek a Szolgáltatásokat ezen célok figyelembevétele és tiszteletben tartása mellett igénybe venni; a Szolgáltatások ezen céloktól eltérő használata nem megengedett.

Felek nyilatkozatai

A Felhasználó tudomásul veszi és nyilatkozatával elfogadja és/vagy hozzájárul, hogy

 1. a Hirdetések elhelyezését, elrendezését, megjelenését, sorrendjét, környezetét – ideértve a közvetlenül a Hirdetés mellett elhelyezett más Hirdetést is –, a Hirdetés megjelenésének bármely módját és formáját, annak esetleges csoportosítását a Szolgáltató jogosult meghatározni.
 2. a Szolgáltató jogosult a Felület vagy annak bármely része, illetve az azon megjelenő tartalmak szerkesztésére vagy a hozzáférhetőségének korlátozására.
 3. a Szolgáltató hirdetésekre vonatkozóan úgynevezett előmoderálást végez az ÁSZF-ben foglalt formai és tartalmi követelmények teljesülésének vizsgálata érdekében az általa üzemeltetett algoritmus útján.
 4. amennyiben a Felhasználó által közzétenni kívánt hirdetés valamilyen oknál fogva nem felel meg az ÁSZF-ben rögzített követelményeknek és azt az előmoderálás során kiszűrésre kerül, a Felhasználó hirdetése mindaddig nem jelenik meg a Felületeken, amíg a Szolgáltató és/vagy a Felhasználó – a Szolgáltató által talált és jelezett – nem megfelelőséget ki nem javítja. A Szolgáltató haladéktalanul e-mailben tájékoztatja a Felhasználót a hirdetés meg nem jelenéséről és annak okáról.
 5. a Hirdetéshez használt fényképen kizárólag a Szolgáltató jogosult logókat, vízjeleket vagy ezekhez hasonló más ábrázolásokat elhelyezni.
 6. a Felületeken a Regisztráció vagy bármely Szolgáltatás igénybevétele során kötelezően kitöltendő mezőbe a kért adatokat megadja. Kötelezően kitöltendőnek minősül a mező, ha a kitöltésének elmaradása esetén a Felhasználó nem tud regisztrálni vagy nem tudja az adott Szolgáltatást igénybe venni.
 7. a Szolgáltató indokolás és előzetes tájékoztatás nélkül jogosult a Felhasználó által feladott Hirdetést és annak elemeit, valamint a Szolgáltatóról, illetve Szolgáltatásairól alkotott véleményét (személyes adatokat nem közölve) korlátozás és hivatkozás nélkül felhasználni.
 8. a Szolgáltató jogosult törölni az olyan Hirdetést, amely megítélése szerint jogszabályba ütközik vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve az írott és íratlan internet etikai szabályokat vagy amely jogellenes tevékenységet hirdet vagy jóerkölcsbe ütközik.
 9. a Szolgáltató nem továbbítja a Felhasználó által a Felületeken küldött azon üzeneteket, amelyekről Moderálási tevékenysége keretében megállapítja, hogy az ÁSZF rendelkezéseit sérti vagy azzal ellentétes.
 10. a Felületek elkészítésével, fejlesztésével, továbbá fenntartásával és üzemeltetésével a Szolgáltató nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, azaz Ingatlan értékesítésére vagy hasznosítására közvetlenül irányuló módon nem tartja a kapcsolatot a Felhasználókkal, ez kizárólag a Felhasználó joga és kötelezettsége.
 11. a Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy – amennyiben szükséges – az ingatlanközvetítői tevékenység végzésére feljogosító hatósági bizonyítványokkal és engedélyekkel rendelkezzen, illetve a külön jogszabályban előírt szakmai képesítés megszerzését igazolja, valamint az ennek elmulasztásából eredő jogkövetkezményeket viselje.
 12. a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása és kötelezettségei teljesítése során jogosult közreműködő személyt igénybe venni.
 13. a Szolgáltatás eléréséhez szükséges internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardverek és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó kötelezettsége.
 14. a Szolgáltató az általa használt szoftverek és vele szerződéses jogviszonyban álló partnerei adatbázisának biztonsága érdekében adatokat csak a számára biztonságos és általa ellenőrzött forrásból fogad el.
 15. a Szolgáltató fenntartja a jogot az adatok közzétételének és átvételének megtagadására, amely olyan Felhasználótól vagy harmadik személytől származik, akit vagy amelyet biztonsági szempontból kockázatosnak ítél.
 16. a Szerződés megkötésével a Szolgáltató sem részben, sem egészben nem vállalja át a Felhasználó és ügyfelei között megkötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésből eredően vagy azzal összefüggésben keletkező feladatokat és kötelezettségeket.
 17. A Hirdetéssel együtt megjelenő más Hirdetés ugyanazon az oldalon és ugyanazon időben történő elhelyezését nem kifogásolhatja, bármilyen jellegű igényt a Hirdetés közvetett vagy közvetlen környezetében lévő más – akár konkurens – Hirdetés tekintetében nem támaszthat.
 18. a Szolgáltató jogosult ellenőrizni a Felületeken bonyolított nyilvános adatforgalmat és annak jogszerűségét.
 19. a Szolgáltató nem folytat helyszíni szemlét, így nem felelős a Felületen hirdetett Ingatlanok vonatkozásában a Felhasználó által megadott adatok és tulajdonságok, így különösen a megjelölt vételár vagy a bérleti díj piaci viszonyoknak való megfelelőségéért és az adatok, illetve a tulajdonságok valóságtartalmáért.
 20. a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók vagy harmadik személyek által létrehozott és a Felületeken közzétett – közvetlen vagy közvetett – tartalmakért.
 21. a Szolgáltató nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért, amelyekre a Felhasználók által a Felületeken elhelyezett bannerek, linkek, vagy ezekhez hasonló jelek mutatnak.
 22. a Szolgáltató nem garantálja, hogy a Felülethez való hozzáférés mindenkor akadálymentes és teljes körű lesz mobil eszközön.
 23. a Szolgáltató nem felelős a Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más szolgáltató közreműködése miatt bekövetkező üzemzavarokért, hozzáférési hibákért.
 24. a Szolgáltató nem vállal felelősséget a hibahatáron belüli leállásokért, egyéb rendellenességekért, függetlenül attól, hogy azok a Szolgáltatónál vagy harmadik fél partnereinél felmerült okból következnek be. A jelen pont szerinti hibás, illetve nem teljesítés esetén a Szolgáltató felelőssége mind közvetlen, mind a közvetett károk tekintetében legfeljebb az adott Szolgáltatáshoz kapcsolódó Szolgáltatási Díj mértékében korlátozott.
 25. a karbantartási vagy egyéb okokból történő Szolgáltatás szünetelés nem tartozik bele a rendelkezésre állási időbe, amennyiben a Szolgáltató azt a Felületen a karbantartás vagy egyéb ok miatti szünetelést ezek megkezdését legalább 6 órával megelőzően előre jelzett.
 26. egy adott telefonszám és e-mail cím kizárólag egy Regisztráció során használható fel

A Felhasználó kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy

 1. tiszteletben tartja a Szolgáltató és a többi Felhasználó személyiségi jogait, így különösen, de nem kizárólagosan a magánélethez, becsülethez, jóhírnévhez, valamint a képmáshoz való jogokat, továbbá, hogy ezen jogok megsértésétől tartózkodik.
 2. a Szerződéssel összefüggésben – a Szolgáltatások igénybevétele és használata során – kizárólag a valóságnak megfelelő tényeket, adatokat, körülményeket közöl a Szolgáltatóval és a valóságnak megfelelő iratokat ad át a Szolgáltatónak.
 3. a Hirdetésben kizárólag a valóságnak és/vagy az ingatlan-nyilvántartási adatoknak megfelelő adatokat és tényeket tesz közzé.
 4. az Ingatlan alapterületét az ingatlan-nyilvántartási adatoknak megfelelően adja meg. Ha az ingatlan-nyilvántartási adatokban nem szerepel alapterület, akkor a Felhasználó alapterületként csak a 190 cm belmagasságot meghaladó, falakkal határolt, huzamosabb emberi tartózkodásra alkalmas, fűthető helyiségek területét tüntetheti fel.
 5. amennyiben a Szolgáltató a hirdetésben külön mezőt biztosít az erkély és a terasz alapterületének megadására, ezeket a Felhasználó nem számítja bele az alapterületbe.
 6. telekterületként azt a területet és akkora méretben adja meg, amelynek tulajdon- vagy használati joga a hirdetés tárgyát képezi.
 7. az Ingatlan szobáinak számában csak a legalább 8 négyzetméter alapterületű, természetes fénnyel megvilágított, falakkal körülhatárolt helyiségeket tünteti fel.
 8. félszobaként a legalább 6 négyzetméteres, egyébként a szobával szemben támasztott követelményeknek megfelelő helyiségeket tünteti fel.
 9. a nyitott galériát, hallt, beépített erkélyt vagy teraszt nem tünteti fel szobaként vagy félszobaként.
 10. új építésű Ingatlanként kizárólag olyan Ingatlant hirdethet, amely 8 évnél nem régebben épült és az építtetőtől eltérő tulajdonosa még nem volt.
 11. bérbeadásra vonatkozó hirdetés esetén a bérleti díjat havi díjban adja meg.
 12. a Hirdetésben kizárólag olyan fényképet tesz közzé, amely kizárólag a meghirdetett Ingatlant vagy annak közvetlen környezetét ábrázolja, és amelynek a felbontása legalább 800 x 600 pixel.
 13. a Hirdetés adatainál kizárólag belföldi telefonszámot ad meg.
 14. a hirdetésben szereplő Ingatlan vételárát vagy bérleti díját bruttó összegben adja meg mind a hirdetés alapadatai között, mind a Felületen található megjegyzés rovatban. Amennyiben a vételár vagy a bérleti díj ÁFA-t tartalmaz, a Felhasználó köteles az ÁFA összegét feltüntetni. Amennyiben a hirdetés alapadatai között megadott vételár vagy bérleti díj és a Felületen található megjegyzés rovatban szereplő vételár vagy bérleti díj nem azonos, a Szolgáltató jogosult módosítani a hirdetési alapadatokat a feltüntetett vételár vagy bérleti díj alapján.
 15. a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, amennyiben végelszámolását kezdeményezte, csőd- vagy felszámolási eljárás lefolytatását kérte maga ellen, továbbá amennyiben vele szemben végrehajtási, felszámolási vagy csődeljárást indítottak és/vagy rendeltek el.
 16. teljeskörűen helytáll a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, bírságért és más típusú követelésért, amely olyan kötelezettségből ered, amelyért a Szolgáltató jogszabályi rendelkezések alapján egyetemlegesen felel a Felhasználóval.
 17. nem folytat olyan tevékenységet vagy nem tanúsít olyan magatartást, amely a Szolgáltató bevételeinek csökkentését célozza vagy eredményezheti, így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltatási Díj kikerülését vagy csökkenését elősegítő szolgáltatást végez vagy reklámoz, vagy egyéb erre vezető magatartást tanúsít.

A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy

 1. a Szerződés megkötése és teljesítése nem sérti a vele szerződéses jogviszonyban álló harmadik személy jogát vagy jogos érdekeit, így különösen nem ütközik a harmadik személlyel kötött ügynöki/ingatlanközvetítői szerződésben foglaltakkal.
 2. az általa a Hirdetésben megadott személyes adatok és az Ingatlan adatainak a Felületen történő közzétételhez nem szükséges harmadik személy külön írásbeli hozzájárulása vagy engedélye, vagy ha szükséges, ezzel a hozzájárulással, engedéllyel rendelkezik.
 3. az általa a Felületen megadott adatok valósak és a Hirdetés tartalma a valóságnak megfelel, az adatok megadása nem ütközik jogszabályba vagy az ÁSZF rendelkezéseibe, továbbá nem sértik harmadik személy jogait vagy jogos érdekeit és nem ütköznek reklámtilalmi rendelkezésbe vagy egyéb korlátozásba.
 4. az általa a Felületen közzé- és elérhetővé tett fényképek nem sértik harmadik személy szerzői és/vagy személyiségi jogait.
 5. megfelel azon kritériumoknak és feltételeknek, amelyet az egyes Felhasználókra és Hirdetésekre az ÁSZF előír az egyes Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan.
 6. megfelel azon kritériumoknak és feltételeknek, amelyet az egyes Felhasználókra és Hirdetésekre az ÁSZF előír az egyes Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan.
 7. – amennyiben azt jogszabály előírja – rendelkezik a működéséhez és az általa végzett tevékenységekhez szükséges valamennyi engedéllyel, jóváhagyással és felhatalmazással.
 8. nem határozta el végelszámolását és nem döntött csőd- vagy felszámolási eljárás kezdeményezéséről maga ellen, továbbá vele szemben nem indítottak és/vagy rendeltek el végrehajtási, felszámolási vagy csődeljárást.
 9. Szolgáltató kijelenti és vállalja, hogy a Szolgáltatásai, valamint a Felületek működése tekintetében évi 99,5%-os rendelkezésre állást biztosít.

Tiltott magatartások

A jelen fejezetben meghatározott, tiltott magatartásformák kizárólag példálozó jellegűek, a Szolgáltatások igénybevételével összefüggésben semmilyen magatartás nem megengedett, amely jogszabályba vagy a Szerződés bármely rendelkezésébe ütközik.

A tiltott magatartások tanúsításával a Felhasználó szerződésszegést valósít meg, amelyekkel összefüggésben a Szolgáltató jogkövetkezményeket alkalmazhat.

A Szolgáltatással összefüggésben nem tehető közzé olyan fénykép, amely:

 • több képből, fényképből (fotómontázs) került összeillesztésre.
 • homályos, pixeles vagy a láthatóságot zavaró minőségű.
 • saját vagy harmadik fél weboldalára, honlapjára mutató linket vagy címet tartalmaz, ábrázol.
 • nem Ingatlant tartalmaz, ábrázol – ide nem értve a Display Hirdetést.
 • a Felhasználó által a képre szerkesztett feliratot tartalmaz.
 • kerettel van ellátva.
 • elhomályosított vagy kitakart logót, vízjelet, vagy ezekhez hasonló egyéb ábrázolást tartalmaz.
 • negatív, vulgáris, politikai vagy szexuális tartalmú közlést tartalmaz, ábrázol.
 • figyelemfelkeltés céljából manipulált.
 • kapcsolatfelvételi elérhetőséget (különösen, de nem kizárólagosan azonosítót, nevet, telefonszámot, e-mail címet, linket) tartalmaz, ábrázol.
 • esztétikailag kifogásolható.

Tilos (azaz Felhasználó nem jogosult)

Ingatlant más kategóriában hirdetni, mint, ami a valós hasznosíthatóságának, rendeltetésének és céljának megfelelő.

 • a hirdetésben szereplő vételárat és/vagy bérleti díjat napi egy alkalomnál többször megváltoztatni.
 • a hirdetéshez kapcsolódó levelező Szolgáltatás keretében olyan üzenetet küldeni, amely nem az hirdetés céljával – Ingatlan értékesítésével, hasznosításával – kapcsolatos, illetve, amely nem a konkrét hirdetésre, így különösen, de nem kizárólagosan nem megengedett álláshirdetésekre, marketing tevékenységre, ingatlanközvetítési tevékenység reklámozására vonatkozik.
 • a Felületen megjelenő tartalmak vagy az Adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni, felhasználni vagy értékesíteni.
 • a Felületek tartalmát, illetve egyes részeit adaptálni vagy visszafejteni.
 • a Szolgáltató kifejezett hozzájárulása nélkül az olyan alkalmazás (szoftver) használata, amellyel a Felületek vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő alkalmazása).
 • a Felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen, a Felületek – Szolgáltatások – céljától eltérő módon történő létesítése.
 • a Felületeken használt felhasználónevet és/vagy jelszót harmadik fél számára kiadni.
 • a Szolgáltatásokat bármilyen formában a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül ingyenesen vagy ellenérték fejében értékesíteni, átruházni vagy a Szolgáltató ügyfeleit bármilyen formában arra ösztönözni, hogy – a Szolgáltatási Díjak kikerülése végett – a Szerződésüket szüntessék meg és több Felhasználó egy Felhasználó Szerződése alatt hirdessen a Felületeken, vagy ilyen módon vegyen igénybe Szolgáltatást.
 • a Szolgáltatóval (Szolgáltató munkatársaival) történő szóbeli vagy írásbeli kommunikáció során, valamint a Felületek bármely kommunikációs felületén a sértő, bántó, agresszív, vulgáris, szexuális, politikai vagy egyébként a jó erkölcsbe ütköző, illetve a mindennapi kommunikációban elvárttól és szokásostól jelentősen eltérő kommunikációs magatartás, stílus.
 • a Felületeken agresszív, vulgáris, szexuális, vallási vagy etnikai hovatartozásra vonatkozó vagy egyéb módon diszkriminatív, kirekesztő, uszító vagy politikai tartalmú megjegyzést, nyilatkozatot közzétenni.
 • a Szolgáltatások igénybevétele során a Szolgáltató által a Felhasználó rendelkezésére bocsátott hirdetőtáblán vagy molinón elhelyezett logót kitakarni vagy más módon eltüntetni, olvashatatlanná vagy felismerhetetlenné tenni.

Ingatlanhirdetést Szolgáltatási Díj megfizetésének elkerülése vagy az Ingatlant kereső Felhasználók megtévesztése érdekében törölni, majd azt ismételten közzétenni (visszaélés frissítéssel).

 • a duplikált hirdetések közzététele. Duplikáltnak minősül a hirdetés, ha ugyanazon Felhasználó, ugyanazon Regisztráción belül, vagy valamely Magánfelhasználó, több Regisztráción belül, de azonos IP címről ugyanazt az Ingatlant többször is hirdeti ugyanazon célból (eladás vagy kiadás) vagy ugyanazokat a képeket több hirdetés esetében is felhasználja.

Szerződésszegés és Moderálás

A Felhasználó szerződésszegést követ el, amennyiben a jogszabályok vagy a Szerződés rendelkezéseit megsérti, függetlenül attól, hogy az neki felróható vagy sem.

A Szolgáltató a jogszabályok és a Szerződés rendelkezéseinek betartása, a jog- és szerződésszerű állapot fenntartása, valamint a Felhasználók védelme érdekében Moderálást végez. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Moderálást részben manuálisan végzi, így Szolgáltató nem garantálja a Hirdetések ÁSZF-nek való mindenkori megfelelőségét.

A Moderálás Felhasználói bejelentés alapján vagy a Szolgáltató saját kezdeményezésére indul. Felhasználói bejelentés esetén a Szolgáltató jogosult eldönteni, hogy a Moderálást az adott ügyben lefolytatja vagy sem. A Szolgáltató a bejelentő személyes adatairól nem ad felvilágosítást.

A Moderálás során a Szolgáltató különösen, de nem kizárólagosan az alábbi ellenőrzéseket folytathatja le:

 • a Regisztráció ellenőrzése,
 • a Hirdetés formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése,
 • az elektronikus üzenetek formai és tartalmi követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése,
 • IP cím ellenőrzése,
 • a Felhasználó szerződésszerű magatartásának ellenőrzése.

A Moderálás során a Szolgáltató az alábbi intézkedéseket jogosult megtenni:

A Szolgáltató intézkedése saját hatáskörben:

Amennyiben a Moderálás keretében a Szolgáltató szerződésszegést állapít meg, és képes a szerződésszegő állapotot megszüntetni, a Szolgáltató saját hatáskörben intézkedik a szerződésszegő állapot megszüntetéséről, amelyről elektronikus úton értesíti a Felhasználót.

A Felhasználó felszólítása a szerződésszegő állapot megszüntetésére:

Amennyiben a a Szolgáltató nem tudja a szerződésszegő állapotot saját hatáskörben megszüntetni, a Szolgáltató írásban felhívja a Felhasználót, hogy a szerződésszegő állapotot szüntesse meg vagy a szerződésszegő magatartás tanúsításával hagyjon fel. A Felhasználó az írásbeli felszólítástól számított 2 munkanapon belül köteles a felszólításban foglaltaknak eleget tenni.

Amennyiben a Felhasználó a meghatározott felhívásnak nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. A felfüggesztés ideje – amennyiben a Szolgáltatás időtartamhoz kötött – a Szolgáltatás időtartamába beleszámít.

Amennyiben a Felhasználó a megjelölt határidő lejártát követő 5 munkanapon belül sem tesz eleget, vagy eleget tesz, de a szerződésszegő magatartást ismétlődő jelleggel tanúsítja, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A Felhasználó által megadott adatok igazolása:

A Szolgáltató a Moderálás keretében jogosult ellenőrizni, hogy a Felhasználó által megadott adatok helyesek és a valóságnak megfelelőek és ennek érdekében a Felhasználótól okiratokat és további adatokat kérni, így különösen, de nem kizárólagosan az Ingatlan helyrajzi számát, tulajdoni lapot, hiteles cégkivonatot, ingatlanközvetítői megbízási szerződés vagy személyi azonosító okmányok másolata.

Amennyiben a Felhasználó az adatkérésnek 2 munkanapon belül nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását felfüggeszteni. A felfüggesztés ideje – amennyiben a Szolgáltatás időtartamhoz kötött – a Szolgáltatás időtartamába beleszámít.

Amennyiben a Felhasználó az adatkérésnek a kérelemben megjelölt határidő lejártát követő 5 munkanapon belül sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

A nem regisztrált Felhasználóval szemben alkalmazható intézkedések:

Amennyiben Regisztrációval nem rendelkező Felhasználó szerződésszegést követ el (különösen, de nem kizárólagosan a Szolgáltató, vagy a többi Felhasználó személyiségi jogait sértő megjegyzéseket tesz vagy ilyen üzeneteket küld), a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Felületek használatától – telefonszámon, e-mail címen, IP címen keresztül történő elérhetetlenné tétellel – eltiltani.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által a Moderálás során alkalmazott intézkedések – ide értve, de nem kizárólagosan a Szolgáltatás felfüggesztése vagy a Szerződés azonnali hatályú felmondása – esetén a Szolgáltatási Díj, vagy annak időarányos részének visszaigénylésére és visszatérítésére nincsen lehetőség.

A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a Moderálás lefolytatása és teljesítése során jogosult közreműködő személyt igénybe venni.

Szellemi Alkotások

A Felhasználók által közzétett vagy közzétenni kért tartalom:

A Felhasználó kizárólag olyan Szellemi Alkotást tehet közzé a Felületeken, amelyek tekintetében erre vonatkozóan rendelkezési joga áll fenn.

A Felhasználó a Felületeken közzétett, jogi oltalomban részesített Szellemi Alkotásai tekintetében Szolgáltató részére ingyenesen, nem kizárólagos felhasználási jogot enged, amely kiterjed a Szellemi Alkotás többszörözésére, nyilvánossághoz közvetítésére, terjesztésére, átdolgozására és harmadik személy részére történő átadására is. A Szolgáltatót ezen felhasználási jogok időbeli és területi korlátozás nélkül illetik meg.

Amennyiben a Felhasználó a Hirdetés elkészítését Szolgáltatótól rendeli meg és a Hirdetés elkészítése során Szellemi Alkotás jön létre, úgy annak kizárólagos szerzői jogi jogosultja (mind személyi, mind vagyoni jogok tekintetében) a Szolgáltató.

A Szolgáltatót megillető Szellemi Alkotások:

A Szolgáltató Szellemi Alkotásának minősül a Szolgáltatások valamennyi eleme, különösen, de nem kizárólagosan a Felületek, azok szoftverei, forráskódjai, kereső motorjai, az Adatbázis, a Weboldalakhoz kapcsolódó domain nevek, az azokkal képzett másodlagos domain nevek, a Felületeken megjelenített és Szolgáltató által szerkesztett szövegek, továbbá a „kiadorendelo.hu” elnevezés, annak ábrás megjelenítése.

A Szolgáltató Szellemi Alkotásait bármilyen formában felhasználni kizárólag a Szolgáltatóval megkötött külön megállapodás alapján lehet. A Felületek használata és a Szolgáltatások igénybevétele nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató a Szellemi Alkotásai felhasználási jogát átengedte a Felhasználó részére.

A Szolgáltató Szellemi Alkotásai jogi, elsődlegesen szerzői jogi védelemben és védjegyoltalomban részesülnek, megsértésük polgári jogi és/vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után.

Adatkezelés

A Szolgáltató kijelenti, hogy a tevékenysége során tudomására jutott személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően rögzíti, tárolja, kezeli és semmisíti meg. A Szolgáltató az adatkezelésről és az adatvédelemről külön Adatvédelmi Szabályzatban tájékoztatja a Felhasználót, amely a következő linken érhető el: https://kiadorendelo.hu/adatvedelem. Az Adatvédelmi Szabályzat a Szerződés részét képezi.

A Szerződés módosítása és megszűnése

A Felhasználó a Szerződéskötés során megadott adatait egyoldalúan is jogosult módosítani a Felületen.

A Felhasználó a Szerződést indokolási kötelezettség nélkül bármikor felmondhatja. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés megszüntetésének módja a Regisztráció törlése.

A Szolgáltató a Szerződést kizárólag az ÁSZF-ben meghatározott esetekben azonnali hatályú felmondással szüntetheti meg. Regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a Szerződés megszüntetésének módja a Regisztráció törlése.

Amennyiben a Szolgáltató azonnali hatállyal szünteti meg a Szerződést, a Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Felületek használatától – telefonszámon, e-mail címen, IP címen keresztül történő elérhetetlenné tétellel – eltiltani.

A Szolgáltató jogosult az ismételt szerződéskötést megtagadni olyan Felhasználókkal, amelyek Szerződését azonnali hatályú felmondással szüntette meg.

Tájékoztatás a Fogyasztónak minősülő Felhasználók részére

A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltatás nyújtása körében a Szolgáltató fogyasztóvédelmi szabályokat megsértő magatartásával szemben a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál (1088 Budapest, József krt. 6.) tehet bejelentést, vagy eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Csongrád megyei Békéltető Testület (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.) előtt.

A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi szabályozásról a következő honlapon tud tájékozódni: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/.

Kapcsolattartás

A Felek kötelesek a Szerződésben megadott elérhetőségeken kapcsolatot tartani.

A Felhasználó a Szerződéssel összefüggő Nyilatkozatait az alábbi módokon és értesítési címekre küldheti meg:

Elektronikus üzenet formájában a Felületen erre kialakított és kijelölt helyen vagy a e-mail címre.

A Szolgáltatónak címzett, ajánlott, tértivevényes levélben postai úton.

A Szerződéssel összefüggésben Jognyilatkozat elektronikus vagy postai úton küldhető meg. Regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében a Regisztráció létrehozása és törlése Jognyilatkozatnak minősül.

A Szolgáltató a Felhasználó által megküldött Nyilatkozatokra azok kézhezvételét követő 5 munkanapon belül válaszol.

A Nyilatkozatok és a Jognyilatkozatok kézhezvételének napja

Elektronikus úton történő közlés esetén az a nap, amikor a Szolgáltató rendszerében az elektronikus üzenet megjelenik.

Postai úton történő közlés esetén a kézbesítés napja vagy a második kézbesítési kísérletet követő 5. munkanap.

Záró rendelkezések

A Szerződésben rögzített kivételeken túl a Felhasználó kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti vagy ruházhatja át a Szerződés alapján fennálló követeléseit és jogosultságait.

A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén a Felek az érvénytelen vagy hatálytalan részt közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni. A Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek és ennek során megkísérlik olyan új rendelkezést találni, amely a lehető legjobban megfelel a Szerződés célkitűzéseinek és a Felek szerződéskötési akaratának.

A Felek kötelesek a Szerződéssel összefüggésben a tudomásukra jutott, a másik félre vonatkozó valamennyi gazdasági és egyéb adatot, tényt, információt üzleti titokként megőrizni; ezen kötelezettségük a Feleket a jogviszony megszűnését követően is terheli. A titoktartás alól felmentést csak a másik fél adhat. Az ezen kötelezettség megszegésével a másik félnek vagy harmadik személyeknek okozott károkat a titoksértő fél köteles megtéríteni.

A Felek rögzítik, hogy jogviszonyukra vonatkozik a hallgatólagos jogfeladás tilalma is, amely azt jelenti, hogy amennyiben bármikor, bármelyik fél nem képes a másik felet valamely, a Szerződésben foglalt kötelezettség betartására kötelezni, az nem jelenti az arról való lemondást, hogy később a szerződésszerű magatartás kikényszerítésre kerüljön. A hallgatólagos jogfeladás tilalma kiterjed arra is, hogy amennyiben valamely rendelkezés a fél által megsértésre kerül, és a másik fél nem lép fel azonnal ez ellen, úgy ez nem jelenti azt, hogy ezzel a vétlen fél hozzájárulását adná ahhoz, hogy a későbbiekben a rendelkezés a másik fél által ismételten megsértésre kerüljön.

Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

A Felek a vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Amennyiben a Felek megegyezéssel 30 naptári nap alatt sem tudják békés úton rendezni a jogvitájukat, bármely Fél jogosult a jogvitára illetékes és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni.